Aktualności
Nabór dzieci do Przedszkola

TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

Konikowy Świat

Wrocław, ul. Poświęcka 17/38

Zaprasza dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym

oraz ze sprzężeniami 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

kontakt: tel. 501 599 829

Więcej >
Od stycznia 2016 rusza nasze Przedszkole Terapeutyczne we Wrocławiu

Zapraszamy dzieci

z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami 

do naszego Przedszkola Terapeutycznego we Wrocławiu, ul. Poświęcka 17/38

Nasze Przedszkole jest jedynym, w którym:

- grupy prowadzone są Metodą Peto,

- codzienna godzina rehabilitacji ma wymiar neurorozwojowy, a

- hipoterapia, odbywająca się 2 razy w tygodniu, wymiar neurofizjologiczny.

Kontakt: 501-599-829


Więcej >
Mapa dojazdu

KRS 0000337423


ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY OŚRODKA


dr Monika Małachowska-Sobieska, fizjoterapeuta, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii

Nauczyciel akademicki Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu od 2000 roku, prowadzący Specjalizację z Hipoterapii oraz Metody Specjalne Fizjoterapii: NDT-Bobath, kombinezon Dunag.

 

mgr Agnieszka Kruk fizjoterapeuta

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Specjalizacja: Instruktor Hipoterapii. Wydział Fizjoterapii AWF Wrocław.

Certyfikat metod:

- PNF Basic,

- Orteza dynamiczna Dunag 02,

- Stymulacji rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka,

- Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej,

- Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Wad Postawy oraz Skolioz wg koncepcji FITS.

 

mgr Zuzanna Marciniszyn, fizjoterapeuta

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Specjalizacja: Instruktor Hipoterapii. Wydział Fizjoterapii AWF Wrocław.

Certyfikat metod:

- NDT-Bobath,

- NDT-Bobath Baby,

- Orteza dynamiczna Dunag 02,

- Kinesiology Taping,

- Aktywności Knillów.

 

mgr Agnieszka Niechciał, fizjoterapeuta

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Specjalizacja: Instruktor Hipoterapii. Wydział Fizjoterapii AWF Wrocław.

Certyfikat metod:

- NDT-Bobath,

- PNF Basic,

- Orteza dynamiczna Dunag 02,

- Kinesiology Taping.

 

mgr Anna Olbory, fizjoterapeuta

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Specjalizacja: Instruktor Hipoterapii. Wydział Fizjoterapii AWF Wrocław.

Certyfikat metod:

- NDT-Bobath,

- PNF Basic,

- Orteza dynamiczna Dunag 02,

- Kinesiology Taping.

 

mgr Zofia Walczyk, fizjoterapeuta

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Specjalizacja: Instruktor Hipoterapii. Wydział Fizjoterapii AWF Wrocław.

Certyfikat metod:

- PNF Basic,

- Kinesiology Taping.

 

mgr Daria Ryczkowska, fizjoterapeuta

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Specjalizacja: Instruktor Hipoterapii. Wydział Fizjoterapii AWF Wrocław.

Certyfikat metod:

- PNF Basic,

- Kinesiology Taping.

 

 


DOŚWIADCZENIE TERAPEUTYCZNE WŁAŚCICIELA OŚRODKA

dr Monika Małachowska-Sobieska

- Specjalizacja Instruktorska z Hipoterapii  od 1997 roku.

-dyplom magistra fizjoterapii z wyróżnieniem obroniony w 1999 roku.  Temat zrealizowany w pracy magisterskiej: „Wpływ hipoterapii na przepływ naczyniowy w tętnicach kończyn dolnych u dzieci z porażeniem mózgowym” na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.

- Specjalizacja: Instruktor Rekreacji Ruchowej i Jeździectwa od 1999 roku.

- Certyfikat Metody neurorozwojowej NDT-Bobath od 2001 roku.

- Certyfikat Ortezy dynamicznej Dunag 02 (kombinezon) od 2009 roku.

- Certyfikat metody Kinesiology Taping od 2009 roku.

- doktorat (2012r) z zakresu hipoterapii neurofizjologicznej na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.

Temat rozprawy doktorskiej: „Analiza kinematyczna ruchu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w siadzie na koniu kroczącym stępem”

Zamieszczone poniżej elementy, recenzji pracy doktorskiej, podkreślają wytyczne mające znaczący wpływ na postępowanie terapeutyczne prowadzone w Ośrodku w Bukowinie

Oceny rozprawy doktorskiej dokonał Prof. dr hab. med. Aleksandr Kabsch, wybitny biomechanik z Poznania.

Autorka wytycza cel – jakim jest ocena kinematyki konia kroczącego stępem i jej wpływ na kinematykę siedzącego na nim dziecka ze spastyczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego. Jest to podjęcie się trudnego zadania pomiarowego z zakresu kinematyki chodu konia, oraz równoczesnego pomiaru kinematyki układu ruchu dziecka w drugim układzie odniesienia”.

Nowością pracyjest równoczesne badanie kinematyki konia w czasie chodu stępem i kinematyki układu ruchu siedzącego na nim dziecka w ośmiu fazach chodu konia. Następnie, przeprowadzenie szczegółowej analizy parametrów przemieszczeń liniowych i kątowych części ciała dziecka, ze szczególnym odniesieniem do kinematyki miednicy i stawów kończyn dolnych dziecka”.

Omówienie wyników (dyskusja) Aktorka przeprowadza na kanwie licznego, dobrze dobranego piśmiennictwa. Wykorzystuje je do analizy mechanizmów zaburzeń funkcjonalnych dziecka z m.p,dz. oraz powstawania różnego rodzaju – najczęściej niekorzystnych - mechanizmów kompensacyjnych. W tej części pracy Doktorantka wykazała się dobrą znajomością patomechanizmów i klinicznych postaci m.p.dz. ”.

Nowością pracy jest wyodrębnienie i opisanie na podstawie wyników badań własnych: „asymetrycznego, trójwymiarowego (3D) wzorca anty- i prograwitacyjnego A/P” (w dosiadzie rozkrocznym na koniu), który może służyć jako wzorzec do badań diagnostycznych dzieci ze spastyczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego”.

Na szczególne podkreślenie zasługuje zwrócenie przez Autorkę uwagi na funkcje miednicy, jako kluczowego członu kinematycznego w tworzeniu się wadliwych mechanizmów kompensacyjnych wzorców posturalnych, z równoczesnym pokazaniem terapeutycznej możliwości zmiany wzorców posturalnych poprzez celowe sterowanie ustawieniem miednicy w dosiadzie rozkrocznym na koniu”.

Przedstawione wyniki oceniam jako istotny wkład w postępowanie neurorehabilitacyjne”.Prof. dr hab. med. Aleksandr Kabsch

PUBLIKACJE NAUKOWE

- Małachowska-Sobieska M, Wroniecki K. Wpływ hipoterapii na przepływ naczyniowy w tętnicach kończyn dolnych u dzieci z porażeniem mózgowym. Fizjoterapia 2002,10(1).

- Ostrowska B, Skolimowski T, Małachowska-Sobieska M. Ocena skuteczności oddziaływania korekcyjnego hipoterapii neurofizjologicznej na ustawienie tułowia dzieci z mózgowym porażeniem typu wiotkiego. Fizjoterapia 2004, 13(2).

- Małachowska-Sobieska i wsp. Obraz dziecka z diplegią spastyczną w siadzie na koniu w zależności od ustawienia zespołu hipoterapeutycznego. Fizjoterapia 2008, 16(4).

- Małachowska-Sobieska i wsp. Orteza dynamiczna Dunag 02 – artykuł poglądowy. Fizjoterapia 2013, 21(1).

- Małachowska-Sobieska i wsp. Ocena oddziaływania ortezy dynamicznej Dunag 02 na mięśnie kończyn dolnych w czasie chodu dziecka z hipotonią i bezładem ruchowym. Przyjęte do druku w Fizjoterapia.

- Małachowska-Sobieska i wsp. Hipoterapia neurofizjologiczna w kontekście kompensacyjnych przemieszczeń poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie czołowej u dzieci z hipotonią w dosiadzie na koniu kroczącym stepem. Przyjęte do druku w Fizjoterapia.

- Małachowska-Sobieska M, Barczyk-Pawelec K, Marciniszyn Z, Demczuk-Włodarczyk E, Skolimowska B, Maćków A, Miler A. Analiza ukształtowania tułowia w płaszczyźnie czołowej dziewcząt z zespołem Retta z uwzględnieniem ich stanu funkcjonalnego. Ortopedia traumatologia Rehabilitacja, Vol. 18, Nr 2, 2016.

- Matusiak-Wieczorek E, Małachowska-Sobieska M, Synder M. Wpływ hipoterapii na zdolność utrzymania równiowagi w pozycji siedzącej wśród dzieci z mózgowym porażeniem. Ortopedia traumatologia Rehabilitacja, Vol. 18, Nr 2, 2016.